kartahub

מדריך למשתמשים

המדריך למשתמשים בכרטא: תוכן עניינים

תוכן עניינים:
מ 0:001:19 דקה: הרשמה וכניסה
מ 1:202:40 דקות: בניית מפה
מ 2:414:22 דקות: חיפוש וכתיבת שאלה
מ 4:234:50 דקות: התחלת מפגש ושליחת קישור למפגש
מ 4:516:21: דקות צפייה במפות ובהיגדים של התלמידים ומתן משובים
מ 6:226:41 דקות: צפייה בהיסטוריית בניית המפה וסיווג המפות לפי קצב ההתקדמות של התלמידים
מ 6:427:20 דקות: הפסקת מפגש

מורים ותלמידים שהשתתפו בפיילוט במט"ח מספרים על כרטא